Kruininger Gors 2017

Veelgestelde vragen
De meest gestelde vragen over de toekomst van Molecaten Park Kruininger Gors en de twee soorten overeenkomsten vindt u op deze pagina.

Staat uw vraag er niet bij? Mail of bel ons gerust!

1. Twee soorten overeenkomsten per 1 januari 2017

a) Welke keuzes heb ik na afloop van de erfpachtovereenkomst per 31 december 2016?
Heeft u een erfpachtovereenkomst dan moet u een keuze maken omdat het erfpachtrecht op 31 december 2016 eindigt. U kunt kiezen uit een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst (1 jaar) of een huurovereenkomst met een Harvo (20 jaar).

b) Wat zijn de verschillen tussen een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst en een huurovereenkomst met een Harvo?
Er zijn diverse verschillen. Belangrijke verschillen zijn dat een huurovereenkomst met een Harvo (20 jaar) u meer rechtsbescherming geeft. U kunt 20 jaar gebruik maken van de plaats en de notaris legt vast dat het kampeerhuisje uw eigendom is. Met een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst (1 jaar) heeft u geen extra rechtsbescherming.

c) De overeenkomst staat op naam van mijn overleden partner of één van mijn ouders. Hoe komt de nieuwe overeenkomst op mijn naam te staan?
Wij gaan ervan uit dat de recreant die zich bij ons meldt voor een overeenkomst per 1 januari 2017 per die datum eigenaar is van het kampeerhuisje of mede-eigenaar is in het geval het kampeerhuisje valt in een huwelijksgoederengemeenschap. Indien de overeenkomst inzake de plaats c.q. het kampeerhuisje deel uitmaakt van een onverdeelde boedel dienen de erven per 1 januari 2017 die onverdeeldheid op te heffen. Een overeenkomst per 1 januari 2017 op naam van “de erven van ...” is namelijk niet mogelijk.

d) Kan ik als partner van de huidige recreant de nieuwe overeenkomst op mijn naam zetten als wij hiervoor zouden kiezen?
Als voorheen kan uitsluitend één natuurlijk persoon met ons een overeenkomst sluiten inzake de plaats dus ook indien het kampeerhuisje gezamenlijk eigendom is van u en uw partner. U en uw partner moeten kiezen wie van u de overeenkomst met ons sluit en daardoor recreant / contractant wordt.  

e) Wat zijn de tarieven in 2017?
Geruime tijd geleden hebben wij aangekondigd dat de huidige tariefstructuur per 1 januari 2017 wordt gewijzigd en hebben wij de tarieven bekend gemaakt. Er komen per 1 januari 2017 vier nieuwe tariefcategorieën. Categorie 1 is voor plaatsen tot 100 m², categorie 2 is voor plaatsen van 100 tot 150 m², categorie 3 is voor plaatsen van 150 tot  240 m² en categorie 4 is voor plaatsen groter dan 240 m². De tarieven per 1 januari 2017 staan vermeld op paginag 3 van de aanbiedingsbrief >

f) In welke categorie is mijn huidige staanplaats ingedeeld?
Er komen per 1 januari 2017 vier nieuwe tariefcategorieën. Categorie 1 is voor plaatsen tot 100 m², categorie 2 is voor plaatsen van 100 tot 150 m², categorie 3 is voor plaatsen van 150 tot 240 m² en categorie 4 is voor plaatsen groter dan 240 m². Indien u een “gewone” staanplaatsovereenkomst heeft kunt u de huidige categorie waarin uw plaats is ingedeeld op onze jaarrekening vinden. Per 1 januari 2017 worden de huidige categorieën 1, 2 en 3 opgenomen in de nieuwe categorie 1, de huidige categorieën 4 en 5 in de nieuwe categorie 2, de huidige categorieën 6, 7 en 8 in de nieuwe categorie 3 en de huidige categorieën 9 en 10 in de nieuwe categorie 4. Indien u een erfpachtovereenkomst heeft staat de oppervlakte van de plaats in de akte. De categorie-indeling kan wijzigen indien de overeenkomst mede een deel van een naastgelegen plaats betreft. Heeft u hierover vragen? Wij informeren u graag!

g) Kan ik mijn kinderen opgeven als mederecreanten, ook als zij al uit huis zijn?
Thuiswonende en minderjarige kinderen maken deel uit van uw gezin. Indien uitwonende kinderen gebruik willen maken van de plaats / uw kampeerhuisje dan kunt u hen bij ons als mederecreant laten inschrijven. Het tarief voor een mederecreant betaalt u via uw jaarrekening.

2. Een huurovereenkomst met een Harvo

a) Wat is een Harvo en wat zijn de voordelen hiervan?
Harvo staat voor een Huur Afhankelijk Recht Van Opstal. Met een huurovereenkomst met een Harvo heeft u meer rechtsbescherming dan met een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst. U kunt met een huurovereenkomst met een Harvo 20 jaar op dezelfde plaats recreëren. Daarnaast wordt door de notaris in een openbaar register vastgelegd dat uw kampeerhuisje voor de duur van de huurovereenkomst uw eigendom is. U kunt uw kampeerhuisje verkopen, ook als het kampeerhuisje voor wat betreft de situering op de plaats niet voldoet aan het bestemmingsplan.

b) Heeft een huurovereenkomst met een Harvo ook nadelen?
Met een huurovereenkomst met een Harvo heeft u meer rechtsbescherming dan met een ‘gewone’ staanplaatsovereenkomst. U kunt een huurovereenkomst met een Harvo om de 5 jaar beëindigen. Beëindigt u de huurovereenkomst met een Harvo binnen een periode van 5 jaar dan bent u kosten verschuldigd voor de resterende periode tot het 5e, 10e, 15e of 20e jaar.

c) Moet ik voor een huurovereenkomst met een Harvo naar de notaris?
Ja. U kunt op zaterdag 9 juli a.s. of zaterdag 10 september a.s. tussen 09.00 en 18.00 uur een volmacht ondertekenen bij de notaris die zitting heeft in de receptie op Molecaten Park Kruininger Gors. Molecaten draagt dan voor 50% bij in de kosten die in de brief van 7 april 2016 zijn genoemd. Indien u geen gebruik van deze gelegenheden dan kunt u op het kantoor van de notaris in Arnhem een volmacht ondertekenen of een door een andere notaris gelegaliseerde volmacht aan hem sturen. U heeft dan te maken met extra kosten waarin Molecaten niet bijdraagt.

d. Is een huurovereenkomst met een Harvo overdraagbaar?
Ja. U kunt, na toestemming van Molecaten Park Kruininger Gors, via een notaris een Harvo laten overschrijven op de naam van een vervangende recreant.

e) Moet ik bij een huurovereenkomst met een Harvo vooruit betalen, net als destijds bij erfpacht?
Bij een huurovereenkomst met een Harvo kunt u niet voor verscheidene jaren vooruit betalen.

f) Met welke eenmalige kosten moet ik rekening houden bij “toedeling buurperceel” indien ik kies voor een huurovereenkomst met een harvo?
Kiest u voor een huurovereenkomst met een harvo en wordt het recht gevestigd op mede een deel van een buurperceel dan betaalt u daarvoor tenminste € 480,00 wegens de vorming van een nieuw perceel plus € 168,00 inschrijvingskosten (deze bedragen zijn vrij van BTW). Molecaten neemt 50% van deze extra kosten voor haar rekening. 

g) Mijn kampeermiddel is geen onroerende zaak. Kan ik dan wel belang hebben bij een huurovereenkomst met een Harvo?
Of een kampeermiddel een roerende of onroerende zaak is, is van feitelijke aard. Het gaat dan om de vraag of een kampeermiddel duurzaam met de grond is verenigd. Indien dat het geval is, dan is het kampeermiddel een onroerende zaak. Dat kan uiteraard per kampeermiddel verschillen. Indien een kampeermiddel een onroerende zaak is, dan wordt de eigenaar van de grond in beginsel automatisch eigenaar van het onroerende kampeermiddel. Dit kan worden voorkomen door een opstalrecht (zoals een Harvo) te vestigen. Dat is immers ook de extra rechtsbescherming die met een Harvo wordt geboden. Het recht van opstal (zoals een Harvo) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander bijvoorbeeld een kampeermiddel in eigendom te hebben of te verkrijgen. Dat kampeermiddel kan roerend of onroerend zijn.

h) Als ik een huurovereenkomst met een Harvo afsluit mag de Belastingdienst daar dan de conclusie aan verbinden dat mijn kampeermiddel een onroerende zaak is?
Nee, vanuit een recht, zoals een Harvo, kan niet worden vastgesteld of een kampeermiddel roerend of onroerend is. Of een kampeermiddel een roerende of onroerende zaak is, is van feitelijke aard. Het gaat dan om de vraag of een kampeermiddel duurzaam met de grond is verenigd. Is dat zo dan is het kampeermiddel een onroerende zaak. Dit kan uiteraard per kampeermiddel verschillen. Als u een Harvo heeft dan kan niemand (dus ook de Belastingdienst niet) daaruit de conclusie trekken dat uw kampeermiddel onroerend is.

3. De toekomst van Molecaten Park Kruininger Gors

a) Welke nieuwe voorzieningen gaan er komen en wanneer?
Molecaten investeert in de komende 5 jaar in Molecaten-Wifi, in een nieuwe drinkwaterleiding met voor elke plaats een watermeter, in het riool, in een receptie en in speel- en sportvoorzieningen bij de centrumvoorzieningen op het park.

b) Wat gaat er gebeuren met de huidige paden en wegen?
Paden en wegen kunnen eventueel beschadigd raken door werkzaamheden tijdens de herstructurering en worden waar nodig hersteld of opnieuw bestraat of verhard.

c) Komt er Wifi of glasvezel?
Molecaten legt in de winter van 2016/2017 Molecaten-Wifi aan op Molecaten Park Kruininger Gors.

d) Wanneer komt er een watermeter op de plaats?
De aanleg van een nieuw drinkwaterleidingnet is een grote klus en wordt gefaseerd uitgevoerd. U ontvangt van ons tijdig een bericht als de werkzaamheden voor het deel van het park waarop uw kampeerhuisje staat ingepland zijn. Zodra u op de plaats water kunt tappen via een watermeter vervalt het vaste bedrag voor het verbruik van water en gaat u voor water betalen naar verbruik.

e) Wat doet het park aan de vrijgevallen plaatsen en/of aan de plaatsen die nog vrij gaan vallen?
Molecaten zal nieuwe gasten werven om de bezetting van vrijgevallen vaste plaatsen op peil te houden. Kruininger Gors stimuleert de bouw van nieuwe kampeerhuisjes door recreanten extra ruime vaste plaatsen aan te bieden met daarop de mogelijkheid een kampeerhuisje te bouwen, afhankelijk van de grootte van de plaats tot een oppervlakte van 80 m².  Molecaten is van plan marktpartijen te vragen enkele modelkampeerhuisjes te plaatsen. Hierover is al overleg gevoerd. Niet eerder dan op 31 december 2016 heeft Kruininger Gors een precies beeld bij welke vaste plaatsen per 1 januari 2017 zijn bezet en welke per die datum vrijvallen.
 
f) Wat doet het park aan het strand en de kwaliteit van het zwemwater?
De kwaliteit van het zwemwater ter plaatse van het strand van  Kruininger Gors is vooral afhankelijk van een goede doorstroming in het Brielse Meer en van de hoeveelheid vogels (ganzen en zwanen) die hier verblijven. Kruininger Gors probeert in overleg met diverse overheden de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren. Dit is niet iets dat Kruininger Gors zelf in de hand heeft en daardoor kunnen we nog niet een verbetering in het vooruitzicht stellen. Het heeft volop onze aandacht.

4. De plaats en het kampeerhuisje

a) Waar moet het kampeerhuisje aan voldoen en moet ik het kampeerhuisje brandvertragend bekleden?
Het kampeerhuisje moet voldoen aan het Bouwbesluit en eisen van de gemeente Westvoorne. Dit betekent dat u uw kampeerhuisje, indien deze minder dan 2,50 meter van de perceelgrens staat, aan de binnenzijde brandvertragend moet bekleden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gipsplaten en/of veiligheidsglas gebruiken. Wij zullen u hierover graag adviseren.

b) Hoeveel vierkante meter van de plaats mag ik bebouwen?
Recreanten met een vaste plaats tot 200 m² mogen maximaal een 1/3 deel van de plaats bebouwen tot een maximum van 50 m². Recreanten met een vaste plaats groter dan 200 m² mogen maximaal ¼ deel van de plaats bebouwen tot een maximum van 80 m². Voor deze en andere bouwvoorschriften verwijzen wij u graag naar het kampeerreglement per 1 januari 2017.

c) Moeten alle coniferen weg, ook de solitaire?
Vanwege de brandveiligheid hebben wij besloten op ons park het plaatsen en geplaatst houden van coniferen per 1 januari 2017 te verbieden. Dit geldt ook voor solitaire coniferen omdat ook zij de kans op brandoverslag vergroten. Vraagt u eens bij de receptie naar onze lijst met goedgekeurde inheemse bomen en struiken.

d) Wat wordt er bedoeld met een schone grondverklaring en wat betekent dit voor mij als ik het kampeerhuisje afbreek?
De recreant dient in het geval van een bodemverontreiniging de bodem te laten saneren en binnen een maand na oplevering van de gesaneerde plaats aan de ondernemer een kopie van een schone grondverklaring te overleggen indien deze op grond van de wet- en regelgeving moet worden opgesteld. U heeft altijd met deze regel te maken, dus tijdens de gehele duur van de overeenkomst. Indien u een kampeerhuisje van de plaats laat verwijderen of verwijdert heeft u alleen een schone grondverklaring te overleggen in het geval van een bodemverontreiniging en als de verklaring op grond van de wet- en regelgeving moet worden opgesteld.